Alt om gjeldssanering!

Gjeldssanering.org

Livsoppholdssatser ved gjeldssanering

Hvilke satser gjelds ved gjeldsordning (gjeldssanering) via namsmannen?

Dersom du har så alvorlige gjeldsproblemer at du velger å benytte deg av muligheten til å søke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven så har det siden 2014 vært fastsatt satser for hva du skal få beholde til nødvendig livsopphold til deg selv og din husstand samt nødvendige boutgifter under gjeldsordningsperioden. Satsene er veiledende men bruk av avvikende satser må begrunnes.

En gjeldsordningsperiode varer normalt i 5 år, en periode hvor du skal beholde det som er nødvendig av din inntekt til livsopphold (jf. livsoppholdssatsene) og nødvendige boutgifter. Det overskytende skal gå til dekning av gjelden i gjeldsordningsperioden. Når gjeldsordningsperioden er over så skal den resterende gjelden slettes noe som forklarer at en gjeldsordning ofte defineres som en gjeldssanering.

Gjeldende livsoppholdssatser ved gjeldssanering (gjeldsordning):

 • Enslige skyldnere har krav på å beholde kr 10412,- av sin inntekt pr. måned til eget livsopphold.
 • Dersom skyldner er gift eller samboere er satsen kr 8817,- (dette kan eventuelt være opp til det dobbelte dersom skyldner helt eller delvis forsørger ektefelle eller samboer).
 • For barn som er 15 år eller eldre er satsen kr 6418,-.
 • For barn som er mellom 11 og 14 år er satsen kr 5580,-.
 • For barn som er mellom 6 og 10 år er satsen 4420,-.
 • For barn som ikke er fylt 6 år er satsen kr 3332,-.
      
  Fra og med person nummer fire skal det gjøres et fradrag i ovenstående satser på 20 % av satsen. Dette fradraget gjøres på de yngste personene i husstanden. I praksis betyr det at livsoppholdssatsene for de voksne ikke vil bli berørt av dette.

Hva kan du beholde til dekning av boutgifter ved gjeldssanering?

Når du får en gjeldssanering (gjeldsordning) i henhold til gjeldsordningsloven så har du i tillegg rett til å beholde en andel av din inntekt som samsvarer med rimelige og reelle boutgifter. Dette gjelder både for utgifter til leid bolig (husleie) eller boutgifter til eid bolig dersom du får beholde denne i gjeldsordningsperioden.

Felleskostnader i borettslag, rentebetjening av boliglån, boligforsikring (ikke innbo), kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold og lignende skal inkluderes i nødvendige utgifter til bolig. Det vil normalt stilles opp i gjeldsordningen hvilke utgifter som skal legges til grunn for hva skyldner kan beholde av sin inntekt til dekning av dette.

Utgifter til elektrisitet og oppvarming samt innboforsikring regnes ikke som nødvendige boutgifter og må dekkes av midlene som er avsatt til livsopphold.

Det finnes egne satser for samvær med barn.

Dersom du er blant de som har delt samvær med en annen foreldre for dine barn så er det egne satser for dette. Vi forenkler litt og lister opp et utdrag fra forskrift om livsoppholdssatser:

"§ 5.Tillegg for samvær med barn

For samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned:
a)    for samværsklasse 1, på:
kr 305 for barn som ikke har fylt 6 år
kr 407 for barn mellom 6 og 10 år
kr 531 for barn mellom 11 og 14 år
kr 605 for barn fra 15 år og over.

b)    for samværsklasse 2, på:
kr 1 011 for barn som ikke har fylt 6 år
kr 1 348 for barn mellom 6 og 10 år
kr 1 760 for barn mellom 11 og 14 år
kr 2 003 for barn fra 15 år og over.

c)    for samværsklasse 3, på:
kr 1 410 for barn som ikke har fylt 6 år
kr 1 881 for barn mellom 6 og 10 år
kr 2 455 for barn mellom 11 og 14 år
kr 2 794 for barn fra 15 år og over.

d)    for samværsklasse 4, på:
kr 1 770 for barn som ikke har fylt 6 år
kr 2 361 for barn mellom 6 og 10 år
kr 3 082 for barn mellom 11 og 14 år
kr 3 507 for barn fra 15 år og over.

 • Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.
 • Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.
 • Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68."

Barnetrygd og barnebidrag ved gjeldssanering

Vær oppmerksom på at all inntekt regnes med i inntektsgrunnlaget og det er netto inntekt som legges til grunn. Både barnebidrag og barnetrygd tas med i regnestykket på inntektssiden. Du får med andre ord ikke beholde barnetrygd og eventuelt barnebidrag i tillegg til det som fremgår av ovenstående.

Eksempler på hva du kan beholde av din inntekt ved gjeldssanering:

Eksempel 1:

En enslig skyldner uten barn bor i leid bolig med månedlig husleie på kr 8000,- og får innvilget gjeldsordning.

Skyldner skal da beholde kr 10412,- til dekning av livsopphold samt kr 8000,- til dekning av husleie. Kommunale utgifter er inkludert i husleien. Til sammen skal skyldner da beholde kr 18412,- pr. mnd. av sin netto (utbetalt) inntekt. Eventuelt overskytende skal gå til dekning av kreditorene jamfør oppsettet i gjeldsordningen.

Eksempel 2:

I en barnefamilie med mor, far og 3 barn på henholdsvis 16, 12 og 8 år søker både mor og far gjeldsordning i sammen. De bor i eid bolig som de får beholde i gjeldsordningsperioden og boliglånet skal rentebetjenes i gjeldsordningsperioden. Månedlige renter utgjør kr 9000,- og boligforsikring utgjør kr 500,- pr mnd. Det bestemmes i gjeldsordningen at det skal avsettes kr 500,- pr. mnd. til nødvendig vedlikehold. Kommunale utgifter utgjør kr 1000,- pr. mnd.

Følgende skal i dette tilfellet beholdes av mor og far sin inntekt til livsopphold:

Livsopphold mor kr 8817,- Sats for ektefeller og samboere.
Livsopphold far kr 8817,- Sats for ektefeller og samboere.
Livsopphold  barn 16 år kr 6418,- Sats for barn over 15 år.
Livsopphold barn 12 år kr 4464,- Sats for barn mellom  11 og 15 år. (20 % fradrag f.o.m. husstandsmedlem nummer fire).
Livsopphold barn 8 år kr 3536,- Sats for barn mellom 6 og 10 år. (20 % fradrag f.o.m. husstandsmedlem nummer fire).
Renteutgifter boliglån kr 9000,-  
Boligforsikring kr 500,-  
Nødvendig vedlikehold kr 500,-  
Kommunale utgifter kr 1000,-  
Sum å beholde: Kr 43052,- Dette er beløpet mor og far skal beholde av sin netto inntekt til livsopphold og nødvendige boutgifter.

I dette eksempelet så skal alt overskytende nettoinntekt utover kr 43052,- i måneden gå til dekning av gjelden som fremgår av gjeldsordningen.

En viktig presisering om livsoppholdssatser!

Det er viktig at du er oppmerksom på at livsoppholdssatsene ikke er det samme som minimumskrav til inntekt i en gjeldsordningsperiode. Livsoppholdssatsene sier kun hva du har krav på å beholde av egen inntekt i en gjeldsordningsperiode. Dersom du tjener mindre enn det du har krav på å beholde til nødvendig livsopphold og boutgifter så vil det ikke bety at du får det resterende dekket fra noen steder (i noen tilfeller kan du imidlertid søke om supplerende sosialhjelp eller lignende men det er en annen sak).

Frivillig gjeldssanering

Ved frivillig gjeldssanering som avtales mellom partene utenfor gjeldsordningsloven så er det full avtalefrihet. Det betyr at det kan avtales å brukes satser som er enten høyere eller lavere enn det som fremgår av denne forskriften. Det kan også avtales andre modeller for hvordan avtalen skal fungere. Den profesjonelle part (kreditor og/ eller inkassator) må uansett holde seg innenfor god inkassoskikk og god forretningsskikk i denne sammenheng.


Copyrighted content. All Rights Reserved.